Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • 1.1

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  - opdrachtnemer: Magister Makelaars
  - opdrachtgever : de contractuele wederpartij
  - schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail
  - loon: de vergoeding die opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalt voor haar dienstverlening exclusief bijkomende kosten.

 • 1.2

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

 • 1.3
  Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 • 2.1
  De opdrachtnemer legt de aanbieding voor een opdracht schriftelijk vast. Daarbij geeft zij aan dat deze algemene voorwaarden van kracht zijn.
 • 2.2

  De aanbieding voor een opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Opdrachtgever ontvangt een link naar deze algemene voorwaarden bij de aanbieding.

 • 2.3
  Het loon en de kosten in de opdracht zijn inclusief BTW.
 • 2.4
  Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
 • 2.5
  Als opdrachtgever het aanbod van opdrachtnemer schriftelijk aanvaardt, is er sprake van een opdracht.

3. Bedenktijd

 • 3.1
  Na het aanvaarden van de opdracht heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd.
 • 3.2
  Indien opdrachtgever gebruik maakt van de mogelijkheid tot ontbinding binnen de bedenktijd is opdrachtnemer gerechtigd de tot dan toe daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

4. Adviezen en uitvoering opdracht

 • 4.1
  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade als gevolg van door opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie en gegevens.
 • 4.2
  Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen opdracht indien opdrachtgever alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt.
 • 4.3
  Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uit de opdracht als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan opdrachtnemer niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat wordt bereikt.

5. Intellectuele eigendom

 • 5.1
  Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever.
 • 5.2
  De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt zijn.
 • 5.3
  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Betalingsvoorwaarden

 • 6.1
  Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling bij de overdracht van de notaris.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 • 7.1
  Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 • 7.2
  Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8. Wijzigingen in de opdracht

 • 8.1
  Indien de omvang van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 8.2
  Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Ontbinding

 • 9.1
  Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
 • 9.2
  Een en ander laat onverlet de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
 • 9.3
  Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
 • 9.4
  Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door opdrachtnemer verhindert, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • 9.5
  Omstandigheden, die een overmacht situatie voor opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt en ziekte van opdrachtnemer.
 • 9.6
  Bij ontbinding op verzoek van de opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de gemaakte kosten plus een vergoeding van de tot dan toe gewerkte uren.

10. Reclames, klachten

 • 10.1
  Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
 • 10.2
  Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

11. Aansprakelijkheid

 • 11.1
  Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
 • 11.2a
  Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 • 11.2b
  Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 • 11.2c
  De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
 • 11.2d
  Indien de assuradeur van opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste de factuurwaarde van de laatste factuur, exclusief BTW, althans op dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
 • 11.3
  De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

12. Geheimhouding

 • 12.1
  Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is. Opdrachtgever zal de inhoud van adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit is anders indien de voornoemde adviezen en uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld.

13. Toepasselijk recht

 • 13.1
  Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.