Skip to main content

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor de website en het domein waarvan Magister Makelaars eigenaar is. Bij gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Magister Makelaars en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Magister Makelaars te worden verkregen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Magister Makelaars geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie op deze website. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Magister Makelaars sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

  • de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
  • de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website van Magister Makelaars geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
  • (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Koppelingen naar websites die niet van Magister Makelaars zijn

De website van Magister Makelaars kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Magister Makelaars heeft geen zeggenschap over deze websites. Magister Makelaars is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Magister Makelaars zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.