Skip to main content
bestemmingsplan

Wat is het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is het belangrijkste gemeentelijke instrument voor de ruimtelijke ordening waarin de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied vastgelegd worden. Het bestemmingsplan bestaat uit plankaarten waarop de bestemmingen van de gronden zijn aangewezen. Het bevat de toestemmingsvoorschriften, de regels voor het gebruik van de gronden en de bouwwerken en de voorschriften over de uitwerkingsplicht, de wijzigingsbevoegdheden, de ontheffingsbevoegdheden en de bevoegdheid om nadere eisen te stellen.

Is het bestemmingsplan bindend?

Ja, het bestemmingsplan is een juridisch bindend plan voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. Gemeenten zijn verplicht voor hun gehele grondgebied te beschikken over actuele bestemmingsplannen. Wanneer er een omgevingsvergunning aangevraagd wordt, dan wordt deze getoetst aan het bestemmingsplan. Wanneer er in de regelgeving staat dat er gebouwd mag worden, dan is de gemeente verplicht de vergunning af te geven. 

Waar vind ik het bestemmingsplan?

Er zijn twee mogelijkheden om erachter te komen wat voor bestemming een pand of perceel heeft. De eerste mogelijkheid is om contact op te nemen met de gemeente en de bestemming op te vragen. 

Makkelijker en sneller is om zelf het bestemmingsplan te raadplegen. Gemeenten zijn sinds 2010 verplicht om nieuwe bestemmingsplannen raadpleegbaar te maken op ruimtelijkeplannen.nl. U geeft simpelweg het gewenste adres is waarna de relevante bestemmingsplannen zichtbaar worden. Via de keuzehulp kunt u bepalen welk bestemmingsplan u nodig heeft.

ruimtelijk plannen bestemmingsplan opvragen

Zodra u een bestemmingsplan aanklikt wordt getoond welke bestemming het adres heeft.

ruimtelijk plannen bestemmingsplan opvragen 2

Wat houdt bestemmingsplan wonen in?

De bestemming “wonen” houdt volgens het bestemmingsplan in dat een object of perceel bestemd is voor bewoning.

Wat is een bedrijfsbestemming?

De bestemming “bedrijf” houdt volgens het bestemmingsplan in dat er op deze plaats een bedrijf gehuisvest mag zijn. Voor bedrijfsbestemmingen betekent dit dat er niet zo maar een woonbestemming van gemaakt kan worden. Voor lichte bedrijvigheid kan een woonbestemming wel als bedrijfsbestemming gebruikt worden.

Wat is bestemmingsplan buitengebied?

Het buitengebied is de grond buiten de bebouwde kommen van steden en dorpen. Een groot deel van deze grond heeft een agrarische bestemming en wordt gebruikt voor akkerbouw en veeteelt. Ook andere bestemmingen, zoals natuur en recreatie komen voor.

Wat betekent bestemmingsplan natuur?

Gronden die als bestemming "Natuur" aangewezen hebben zijn bestemd voor:

  • instandhouding, versterking en ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden,
  • bestrijding en voorkoming van bodemerosie en wateroverlast
  • bestaand agrarisch gebruik

Op gronden met bestemmingsplan "Natuur" mag niet worden gebouwd.

Wat is een agrarische bestemming?

Een agrarische bestemming houdt in dat een woning of object alleen voor agrarische doeleinden gebruikt mag worden. Denk hierbij aan een melkveehouderij of een akkerbouwbedrijf. Binnen de agrarische bestemming staat de uitoefening van het agrarisch bedrijf voorop. Hiernaast speelt de bescherming van natuur- en landschappelijke waarden een rol.

Ook interessant